Samfundet De Nio

”Samfundet skall bestå av nio för livstiden valda medlemmar, med var sitt särskilda nummer, därav medlemmarna N:ris 2, 4, 6 och 8 kvinnor, medlemmarna N:ris 3, 5, 7 och 9 män samt N:o 1, som tillika är självskriven ordförande, alternerande man eller kvinna.”

Läs mer

arrow_down