Samfundet De Nio

Sedan 2003 ger Samfundet en gång om året ut Litterär kalender. Den rymmer essäer, lyrik, prosa och bildmaterial – och varje år en lång intervju med den senaste mottagaren av Samfundets Stora pris.

Läs mer

arrow_down

Litterär kalender 2018

Niklas Rådström inleder 2018 års kalender med en essä om autenticitet i konsten. Där ställs frågor som är gemensamma för skapandets olika uttrycksformer. Frågorna följer med in i flera av kalenderns övriga bidrag. Det gäller inte minst Lars Hermanssons essä om litteratur och politik. Spår av dessa frågor finns även hos andra medverkande: Sara Gordan inleder en dialog med Ola Julén och Birgitta Trotzig; Jonas Ellerström skriver med stöd hos Vilhelm Ekelund om konstnären Inga Lovén; Magnus Bergh om poeten Filippa Rolfs kontakter med Véra och Vladimir Nabokov och om översättningen som en gränsgångare mellan ryskan, engelskan och svenskan. Helena Granström undersöker gränslandet mellan människa och maskin. Och Jenny Högström skriver om den svårdragna gränsen mellan fantasi och verklighet i den erotiska litteratur som oavbrutet skapas i olika forum på internet.

Läs mer

arrow_down

Litterär kalender 2017

Negar Naseh inleder kalendern med en text om minnen som väcks till liv av några super-8-filmer från barndomen. I två essäer fortsätter och fördjupar Helga Krook sitt berättarexperiment från doktorsavhandlingen i litterär gestaltning. Ola Larsmo försvarar i sin essä dokumentärromanen som konstform och kunskapskälla. Under arbetet med sin roman De utvalda förde Steve Sem-Sandberg anteckningar i vad han kallar ”Materialbok”. I kalendern publiceras några av dessa anteckningar.

Läs mer

arrow_down

Litterär kalender 2016

Kalendern inleds av Peter Cornell, som behandlar tungomålstal och tolkning, med särskilt fokus på den litterära europeiska modernismen.Eva Ströms essä handlar om den komplicerade vänskapen mellan författarna James Joyce och Oliver Gogarty – förebilden till Buck Mulligan i Ulysses. Lars Gustafsson skriver i sin essä om utvecklingen av optiska telegrafer och presenterar insikter om språk, tid och rum.

Läs mer

arrow_down